اولین همایش بین المللی چشم انداز جایگاه موسسات خیریه سلامت در نظام سلامت ایران

اولین همایش بین المللی چشم انداز جایگاه موسسات خیریه سلامت در نظام سلامت ایران

1st International Congress on the Outlook of Charity Organizations in Irans Health Services

اولین همایش بین المللی چشم انداز جایگاه موسسات خیریه سلامت در نظام سلامت ایران در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۸۵ تا ۵ بهمن ۱۳۸۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز در شهر شیراز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی چشم انداز جایگاه موسسات خیریه سلامت در نظام سلامت ایران