دومین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو

دومین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو

2nd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology

دومین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو در تاریخ ۷ آبان ۱۳۸۷ تا ۹ آبان ۱۳۸۷ توسط انجمن نانوفناوری ایران و دانشگاه تبریز در شهر تبریز برگزار گردید.


محورهای پذیرش مقاله:

1- نانو فناوری زیستی
2- مواد نانوساختار (نانو کاتالیستها، نانوفیلترها، ...)
3- نانوکامپوزیتها
4- نانو الکترونیک و نانومکانیک (نانوروبوتها و نانوماشینها)
5- نانو در پزشکی (دارو رسانی، تشخیص، ...)
6- نانو حسگرها و نانو حسگرهای زیستی
7- نانو فتونیک ، نانومغناطیس
8- ساخت و تعیین خواص در مقیاس نانو
9- محاسبات، شبیه سازی، طراحی و مدلسازی در زمینه نانو
10- نانو فناوری سبز
11- تجاری سازی تحقیقات در زمینه نانو ( نقش پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد، سرمایه گذاری، ...)
12- سایر عناوینمقالات پذیرش شده در دومین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو