کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

International Conference on Nonlinear Modeling and Optimization

کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۹۱ تا ۸ شهریور ۱۳۹۱ توسط دانشگاه شمال در شهر آمل برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی