دومین همایش و نمایشگاه تخصصی خودروهای گازسوز و صنایع وابسته

دومین همایش و نمایشگاه تخصصی خودروهای گازسوز و صنایع وابسته

2nd International Exhibition and Conference on NGV and Relative Industries

دومین همایش و نمایشگاه تخصصی خودروهای گازسوز و صنایع وابسته در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۸۷ تا ۲۶ آذر ۱۳۸۷ توسط انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان تجهیزات مصرف گاز طبیعی و سوختهای جایگز در شهر تهران برگزار گردید.


موضوعات و محورهای همایش
- مبانی عملکردی موتورهای گارسوز
- فناوری تولید و ساخت قطعات موتورهای گازسوز
- تحلیل، ارزیابی و ارائه راهکارها در عرصه سیاستگذاری و قوانین
- اقتصاد و فن آوری سوخت های جایگزین
- سبد سوخت های جایگزین
- اقتصاد انرژی گاز طبیعی
- بازرسی کیفیت، استانداردها و قوانین
- آلایندگی و محیط زیست سوختهای جایگزین