چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

04th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing

چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۸۵ تا ۲۶ بهمن ۱۳۸۵ توسط دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر