اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

01st Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing

اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۷۹ تا ۱۹ اسفند ۱۳۷۹ توسط دانشگاه بیرجند در شهر بیرجند برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر