هشتمین همایش علوم و فنون دریایی

هشتمین همایش علوم و فنون دریایی

8th Iranian Congress of Marine Science and Technology

هشتمین همایش علوم و فنون دریایی در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۸۸ تا ۲ بهمن ۱۳۸۸ توسط دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در شهر خرمشهر برگزار گردید.


محورهای همایش:

علوم زیستی دریا
بیولوژی دریا، شیلات، محیط زیست دریا، بیوتکنولوژی دریا، ...

علوم غیر زیستی دریا
فیزیک دریا، شیمی دریا، آلودگی دریا، ژئومورفولوژی دریا، هیدروگرافی، RS, GIS،...

مهندسی و فناوری دریا
سواحل و سازه های دریایی، کشتی سازی، ناوبری، ایمنی، اقیانوس شناسی ماهواره ای، ...

علوم انسانی دریا
اقتصاد، بیمه، قوانین بین المللی دریاها، مدیریت و بهره برداری پایدار از دریا، مدیریت سواحل، حمل و نقل، بنادر، حقوق و مدیریت منابع دریا ...