ششمین همایش علوم و فنون دریایی

ششمین همایش علوم و فنون دریایی

6th Iranian Congress of Marine Science and Technology

ششمین همایش علوم و فنون دریایی در تاریخ ۱ دی ۱۳۸۴ تا ۲ دی ۱۳۸۴ توسط مرکز علوم جوی و اقیانوسی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش علوم و فنون دریایی