سومین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد

سومین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد

3rd International Conference on Materials Heat Treatment

سومین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۱ تا ۱۱ خرداد ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد