نخستین کنگره سراسری سندرم متابولیک

نخستین کنگره سراسری سندرم متابولیک

The First Iranian Congress of Metabolic Syndrome

نخستین کنگره سراسری سندرم متابولیک در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۸۷ تا ۲۴ خرداد ۱۳۸۷ توسط دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تبریز در شهر تبریز برگزار گردید.