هشتمین کنگره فیزیک پزشکی ایران

هشتمین کنگره فیزیک پزشکی ایران

08th Iranian Congress of Medical Physics

هشتمین کنگره فیزیک پزشکی ایران در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۸۷ تا ۹ خرداد ۱۳۸۷ توسط دانشگاه شهید بهشتی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنگره فیزیک پزشکی ایران