یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران

یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران

11th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)

یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۸۹ تا ۲۹ مهر ۱۳۸۹ توسط انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران در شهر تبریز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران