دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

02nd Tehran International Congress on Manufacturing Engineering (TICME2007)

دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۶ تا ۱۲ اسفند ۱۳۸۶ توسط دانشگاه علم و صنعت در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید