اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

01st Tehran International Congress on Manufacturing Engineering (TICME2005)

اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۸۴ توسط دانشگاه تربیت مدرس در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید