ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

06th Iranian Conference on Manufacturing Engineering

ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۲ تا ۴ اسفند ۱۳۸۲ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید