نخستین کنگره پزشکی اجتماعی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر

نخستین کنگره پزشکی اجتماعی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر

نخستین کنگره پزشکی اجتماعی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ تا ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ توسط انجمن پزشکی اجتماعی ایران - دانشگاه علوم پزشکی تهران در شهر تهران برگزار گردید.