اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

01st International Conference of Iranian Operations Research Society

اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۸۶ تا ۱۰ بهمن ۱۳۸۶ توسط دانشگاه کیش در شهر جزیره کیش برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران