اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

01st International Conference on Information and Knowledge Technology

اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۸۴ تا ۵ خرداد ۱۳۸۴ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش