همایش بین المللی اسلام و روابط بین الملل

همایش بین المللی اسلام و روابط بین الملل

International Conference on Islam and the International Relations

پوستر همایش بین المللی اسلام و روابط بین الملل

همایش بین المللی اسلام و روابط بین الملل در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۹ تا ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ توسط دانشگاه گیلان در شهر رشت برگزار گردید.


محورهای همایش
تمهیدات نظری - مفهومی
جایگاه اسلام در پارادایم های روابط بین الملل
فقه اسلامی و روابط بین الملل
ظرفیت های نظری تدوین نظریه اسلامی در روابط بین الملل
اسلام گرایی، اسلام سیاسی و ساختار نظام بین الملل
خودی گرایی و دیگر گرایی در جهان اسلام
چه کسی به نام جهان اسلام سخن میگوید؟
آینده اسلام گرایی در نظام بین الملل
نابسندگی تحلیل های غربی در خصوص اسلام گرایی

ایران، جهان اسلام و روابط بین الملل
ارزیابی چگونگی بهره مندی از اسلام به عنوان عامل فرهنگی در روابط ایران و جهان اسلام
بررسی همکاری های رسانه ای ایران و جهان اسلام
بررسی وضعیت آموزش زبان و ادبیات فارسی در جهان اسلام
بررسی استفاده از گردشگری در تبادلات فرهنگی ایران - جهان اسلام
ایران و سازمان کنفرانس اسلامی
بررسی نقش دانشگاه های ایران در جهان اسلام

محور های سیاسی - امنیتی
بازیگران جهان اسلام و ساختار های جهانی
تهدیدات امنیتی جهان اسلام در نظام بین الملل
جنبش های اسلامی و روابط بین الملل
ملت - دولت سازی در جهان اسلام
همگرایی و واگرایی در جهان اسلام
اقتصاد سیاسی جهان اسلام
ژئوپلیتیک جهان اسلام و نقش آنها در روابط بین الملل
اسلام، تروریسم و نظام جهانی
قدرتهای بزرگ، جهان اسلام و روابط بین الملل
جهان اسلام، سازمان ملل متحد و روابط بین الملل

محور های اجتماعی
مسایل جمعیتی جهان اسلام و روابط بین الملل
نهادهای جامعه مدنی در جهان اسلام
جهان اسلام، حقوق بشر و روابط بین الملل
مسائل زنان، جهان اسلام و روابط بین الملل
قومیت گرایی در جهان اسلام