اولین همایش آموزش و یادگیری غیررسمی

اولین همایش آموزش و یادگیری غیررسمی

The First Conference on Informal Education and Learning

اولین همایش آموزش و یادگیری غیررسمی در تاریخ ۱۰ اردبهشت ۱۳۸۷ تا ۱۲ اردبهشت ۱۳۸۷ توسط دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.