کنگره بین المللی امامزادگان

کنگره بین المللی امامزادگان

The International Congress of Imam s descendant

پوستر کنگره بین المللی امامزادگان

کنگره بین المللی امامزادگان در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۲ تا ۲۱ شهریور ۱۳۹۲ توسط دانشگاه اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.


محورهای کنگره :

نقش سیاسی امامزادگان

- مبارزات سیاسی امامزادگان در ایران و جهان اسلام
- بررسی قیام‌های امامزادگان در ایران و جهان اسلام
- بررسی نقش سیاسی وجود امامزادگان و بقاع متبرکه در ایران و جهان اسلام


نقش اجتماعی امامزادگان

- امامزادگان و وحدت اجتماعی مسلمانان
- نقش امامزادگان در توسعه امنیت ملی
- امامزادگان و بیداری اسلامی
- نقش امامزادگان در گسترش شهرنشینی
- نقش امامزادگان در گسترش فرهنگ گردشگری


نقش فرهنگی امامزادگان

- امامزادگان و گسترش اسلام در جهان اسلام
- نقش امامزادگان در گسترش تشیع در جهان اسلام
- فلسفه زیارت امامزادگان و نقد و بررسی دیدگاه های مخالف
- امامزادگان و گسترش فرهنگ زیارت
- امامزادگان و توسعه مراکز دینی و علمی
- نقش زیارت امامزادگان در مهندسی فرهنگی
- امامزادگان و ترویج فرهنگ شهادت
- بررسی موقوفات و آثار فرهنگی اقتصادی وقف برای امامزادگان و بقاع متبرکه
- نقش امامزادگان در طریق عبودیت و بندگی
- راه کارهای عملی تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی
- امامزادگان به عنوان کانون محبت و مودت اهل بیت عصمت و طهارت
- امامزادگان به عنوان کانون ترویج فرهنگ قرآن


امامزادگان و توسعه هنر اسلامی

- بررسی جلوه‌های معماری امامزادگان و بقاع متبرکه
- بررسی جلوه‌های هنرهای تزیینی امامزادگان و بقاع متبرکه
- بررسی نقش امامزادگان در گسترش هنرهای اسلامی