ششمین همایش موتورهای درونسوز

ششمین همایش موتورهای درونسوز

6th International Conference on Internal Combustion Engines

ششمین همایش موتورهای درونسوز در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۸۸ تا ۲۹ آبان ۱۳۸۸ توسط شرکت تحقیق - طراحی و تولید موتور ایران خودرو در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای دریافت مقالات:

1- سوخت و احتراق  در موتور های درونسوز
2- موتور و محیط زیست
3- موتورهای پیشرفته و قوای محرکه دو رگه
4- موتورهای گازسوز
5- طراحی قوای محرکه
6- شبیه سازی قوای محرکه
7- تحلیل تجربی موتور
8- مدیریت موتور و نگاشت خودرو
9- مواد و فرآیندهای ساخت قطعات
10- صدا، ارتعاش و ناهنجاری قوای محرکه
11- طراحی فرایندهای تولید موتور و ارتقاء کیفیت آن
12 – راهبردهای موتورهای درونسوز آیندهمقالات پذیرش شده در ششمین همایش موتورهای درونسوز