پنجمین همایش موتورهای درونسوز

پنجمین همایش موتورهای درونسوز

5th International Conference on Internal Combustion Engines

پنجمین همایش موتورهای درونسوز در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۸۶ تا ۱ آذر ۱۳۸۶ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش موتورهای درونسوز