چهارمین همایش موتورهای درونسوز

چهارمین همایش موتورهای درونسوز

4th International Conference on Internal Combustion Engines

چهارمین همایش موتورهای درونسوز در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۵ تا ۲۷ آبان ۱۳۸۵ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش موتورهای درونسوز