سومین همایش موتورهای درونسوز

سومین همایش موتورهای درونسوز

3rd International Conference on Internal Combustion Engines

سومین همایش موتورهای درونسوز در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۸۲ تا ۳۰ بهمن ۱۳۸۲ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش موتورهای درونسوز