دومین همایش موتورهای درونسوز

دومین همایش موتورهای درونسوز

2nd International Conference on Internal Combustion Engines

دومین همایش موتورهای درونسوز در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ تا ۲۸ بهمن ۱۳۸۰ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش موتورهای درونسوز