اولین همایش موتورهای درونسوز

اولین همایش موتورهای درونسوز

1st International Conference on Internal Combustion Engines

اولین همایش موتورهای درونسوز در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۷۸ تا ۲۸ بهمن ۱۳۷۸ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش موتورهای درونسوز