چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی،تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی،تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری

The 4th Iranian Conference on Innovation Management & Engineering Organizational/Industrial Creatology, TRIZ, ?Bionic, Innovation Engineering

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی،تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۱ تا ۸ خرداد ۱۳۹۱ توسط بنیاد پژوهشی علوم خلاقیت شناسی - تریز و مهندسی و مدیریت نوآوری و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورها ی کنفرانس :
محور1) مدیریت نوآوری ، مدیریت خلاقیت
- خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی و مدیریتی
Innovation Management , Creativity Management
Organizational/Industrial/Managerial Creatology
1-1- مفاهیم و نظریه های نوین خلاقیت شناسی سازمانی و مدیریت نوآوری
1-2- خلاقیت شناسی تحلیلی سازمان ها،صنایع و کسب و کارها
1-3- خلاقیت شناسی منابع انسانی،ساختار،فرهنگ و ساز و کارهای سازمانی
1-4- مدیریت خلاقیت ، مدیریت ایده ها ، نظام پیشنهادها
1-5- مدیریت نوآوری و مدیریت سرمایه های فکری
1-6- مدیریت نوآوری و مدیریت دانش
1-7- مدیریت نوآوری و یادگیری سازمانی
1-8- مدیریت نوآوری و مدیریت فناوری
1-9- مدیریت نوآوری و تحقیق و توسعه
1-10- مدیریت نوآوری و آینده پژوهی
1-11- مدیریت راهبردی نوآوری
1-12- مدیریت نوآوری محصول/خدمات
1-13- مدیریت نوآوری،خلق ارزش و رقابت پذیری
1-14- مدیریت نوآوری و مدیریت کارآفرینی
1-15- مدیریت نوآوری و مدیریت بازاریابی
1-16- مدیریت نوآوری و فناوری اطلاعات و ارتباطات
1-17- مدیریت نوآوری و مدیریت کیفیت و بهره وری
1-18- مدیریت نوآوری و مدل های تعالی سازمانی
1-19- مدیریت سنجش و ارزیابی نوآوری
1-20- مدیریت نوآوری و مدیریت مالکیت فکری
1-21- نظام های ملی نوآوری و کارآفرینی
1-22- چالش ها و راهکارهای توسعه نوآوری درسازمان ها و صنایع ایران
1-23- مطالعات موردی ،تجارب مدیریت نوآوری درسازمان ها و صنایع
- سایر موضوعات و مباحث مرتبط .

محور 2) مهندسی خلاقیت و نوآوری
- تریز (TRIZ) ، نوآوری نظام یافته ، بیونیک
Creativity & Innovation Engineering
TRIZ , Systematic Innovation , Bionic
2-1- روش ها و تکنیک های خلاقیت و ایده پردازی
2-2- فنون و روش شناسی های حل خلاق مسئله ( CPS)
2-3- تریز (TRIZ )(نظریه حل مسئله ابداعی) و کاربردهای مختلف آن
2-4- رویکردها و روش شناسی های مبتنی بر تریز ( OTSM, USIT و ... )
۲-۵- مدیریت تریزی ، مدیریت بیونیکی، کاربردهای غیرفناورانه تریز و بیونیک
2-۶- اختراع شناسی، تحلیل پتنت و نوآوری ها،مهندسی اختراع،مدیریت اختراع
2-۷- خلاقیت شناسی طبیعت محور - مهندسی خلاقیت و نوآوری بیونیکی
2-۸- مهندسی خلاقیت علمی فنی تخیلی ( STIE )
۲-۹- کاربردهای مهندسی خلاقیت و نوآوری در مهندسی کیفیت و بهره وری
- سایر موضوعات و مباحث مرتبط

محور 3) خلاقیت شناسی جامعه شناختی
- جامعه شناسی نوآوری
Social Creatology
The Sociology of Innovation
3-1- نوآوری اجتماعی ، کارآفرینی اجتماعی
3-2- فرهنگ خلاقیت ،نوآوری و کارآفرینی
3-3- ویژگی ها ی جامعه خلاق ، نوآور و کارآفرین
3-4- جنبه های جامعه شناختی ابداعات،اختراعات و نوآوری ها .
3-5- موانع فرهنگی و اجتماعی خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی
3-6- نقش نوآوری و کارآفرینی در رشد و توسعه فرهنگی اجتماعی .
3-7- راهبردها و راهکارهای حمایت اجتماعی از نوآوران و کارآفرینان
۳-۸-راهکارهای فرهنگ سازی، ترویج ، الگودهی و توسعه - نقش رسانه ها
- سایر موضوعات و مباحث مرتبط

محور4) خلاقیت شناسی اقتصادی
- اقتصاد نوآوری
Economical Creatology
The Economy of Innovation
4-1- خلاقیت و نوآوری و رشد و توسعه اقتصادی
4-2- اقتصاد مبتنی بر نوآوری و کارآفرینی
4-3- جنبه های اقتصادی نوآوری و کارآفرینی
- سایر موضوعات و مباحث مرتبط

محور 5) خلاقیت شناسی علمی تخیلی
The Creatology of Science Fiction
Creatological / Inventological Scifictology
5-1- اختراع شناسی داستان ها و فیلم های علمی تخیلی (ابداعات و اختراعات
الهام گرفته شده از آثار علمی تخیلی ) ، فناوری تخیلی ، تکنوولژی
5-2- بررسی خلاقیت شناختی داستان ها و فیلم های علمی تخیلی
5-3- کاربردهای علمی تخیلی در آینده پژوهی ، تحقیق و توسعه و نوآوری
- سایر موضوعات و مباحث مرتبطمقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی،تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری