دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران

دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران

2nd Iranian Conference on Innovation Management

دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۸۸ تا ۱۳ آبان ۱۳۸۸ توسط پژوهشکده علوم خلاَقیت شناسی و مهندسی و مدیریت نوآوری و TRIZ در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای تخصصی همایش:
● خلاقیت و نوآوری از جنبه های روانشناختی، علوم شناختی، علوم تربیتی وآموزشی، ...
◊  (خلاقیت شناسی روانشناختی، خلاقیت شناسی پرورشی)؛ 
◊  ویژگی های ذهنی، رفتاری و شخصیتی افراد خلاق و نوآور. 
◊  رویکرد ها و روش های پرورش و توسعه توانش های خلاقیت و حل خلاق مسئله 
◊  خلاقیت و نوآوری از دیدگاهها و جنبه های مختلف روانشناسی . 
◊  رویکردهای آموزش خلاقیت و حل خلاق مسئله ( CPS ) ،P4C و TRIZ . 
◊  بازی های فکری و خلاقیتی. 
 
● خلاقیت و نوآوری از جنبه های مدیریتی، سازمانی و صنعتی، مدیریت خلاقیت و نوآوری، خلاقیت شناسی سازمانی و مدیریتی؛ ... ◊  ساختارو فرهنگ سازمانی متناسب با رشد و توسعه خلاقیت و نوآوری. 
◊  ویژگی های سازمان های خلاق و نوآور 
◊  خلاقیت شناسی TRIZ مدیریتی. 
◊  خلاقیت و نوآوری و کیفیت، بهره وری، مهندسی مجدد وتعالی سازمانی. 
◊  خلاقیت و نوآوری و مدیریت دانش، فناوری اطلاعات و ارتباطات. 
◊  خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی سازمانی، تحقیق و توسعه، نوآوری فناورانه. 
◊  راهبردها و راهکارهای توسعه خلاقیت و نوآوری در سازمان ها و صنایع. 
 
● روش ها و فنون خلاقیت و نوآوری ، مهندسی خلاقیت و نوآوری. ... ◊  فنون، روش ها و تکنیک های خلاقیت، ایده پردازی و حل خلاق مسئله ( CPS). 
◊  خلاقیت شناسی TRIZ ( نظریه حل ابداعی مسئله و خلاقیت و نوآوری نظام یافته و کاربردهای آن ). 
◊  اختراع شناسی، تحلیل اختراعات و نوآوری های فناورانه، مهندسی اختراع. 
◊  خلاقیت شناسی بیونیکی، مهندسی خلاقیت و نوآوری بیونیکی. 
◊  مهندسی خلاقیت علمی فنی تخیلی ( STIE ). 
 
● خلاقیت و نوآوری از جنبه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، (خلاقیت شناسی جامعه شناختی، خلاقیت شناسی اقتصادی)؛ ... ◊  فرهنگ خلاقیت و نوآوری، ویژگی ها ی جامعه خلاق، فرهنگ خلاق. 
◊  جنبه های جامعه شناختی ابداعات، اختراعات و نوآوری ها. 
◊  موانع فرهنگی و اجتماعی خلاقیت و نوآوری. 
◊  خلاقیت و نوآوری و رشد و توسعه اقتصادی، جنبه های اقتصادی نوآوری. 
◊  نقش رسانه ها، سینما و صدا وسیما درالگودهی و ترویج فرهنگ خلاقیت و نوآوری. 
 
● دومین کنفرانس ملی تفکر و آثار علمی تخیلی و کاربردهای آن در آموزش ، پژوهش ، ابداع ،اختراع و نوآوری ... مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران