دوازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران

دوازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران

12th international congress of immunology & allergy of iran

پوستر دوازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران

دوازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط انجمن ایمونولوژِی و آلرژی ایران در شهر محمودآباد برگزار گردید.


محورهای کنگره:

- ایمونولوژی و ایمونوتراپی سرطان
- اخلاق پزشکی
- ایمونوانفورماتیک
- ایمونودرماتولوژی
- ایمونوژنتیک
- ایمونوفارماکولوژی و گیاهان دارویی
- ایمونولوژی  مصدومین شیمیایی
- ایمونولوژی بیماریهای دستگاه گوارش
- ایمونولوژی بیماریهای روماتیسمی
- ایمونولوژی بیماریهای عفونی
- ایمونولوژی بیماریهای غدد درون ریز
- ایمونولوژی بیماریهای متابولیک
- ایمونولوژی پیوند و سلولهای بنیادی
- ایمونولوژی دامپزشکی
- ایمونولوژی دهان و دندان
- ایمونولوژی و ایمونوتراپی بیماریهای تولید مثل
- ایمونولوژی و آزمایشگاه بالینی
- ایمونولوژی و تغذیه
- ایمونولوژی ورزش و سالمندی
- ایمونولوژی لیشمانیوز (ایمونوپارازیتولوژی)
- ایمونوهماتولوژی و بانک خون
- ایمنی ذاتی والتهاب
- آپوپتوز و اتوفاژی
- آلرژی و ایمونوتراپی
- آلودگیهای محیط زیست و سیستم ایمنی
- آنژیوژنز
- تحقیق وتولید
- تولرانس و خودایمنی
- سایکونوروایمونولوژی
- طب سنتی و مکمل
- نقص ایمنی
- واکسیناسیون
- سایر موارد

 

 

رئیس انجمن :  دکتر محمد وجگانی
دبیر علمی : دکتر جمشید حاجتی
دبیر اجرائی :  دکتر مریم نوری زاده