اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری در ساختار صنعتی کشور

اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری در ساختار صنعتی کشور

1st Conference on Improvment of Construction Industry in Iran

اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری در ساختار صنعتی کشور در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۸۴ تا ۲۷ بهمن ۱۳۸۴ توسط دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری در ساختار صنعتی کشور