هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی

هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی

07th International Congress on Chemical Engineering

هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۰ تا ۳ آذر ۱۳۹۰ توسط انجمن مهندسی شیمی ایران (IACHE) در شهر جزیره کیش برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی