ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی

ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی

06th International Congress on Chemical Engineering

ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۸ تا ۲۹ آبان ۱۳۸۸ توسط انجمن مهندسی شیمی ایران در شهر حاجی آباد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی