سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

3rd International Conference on Geotechnical Engineering and Soil Mechanics

سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۸۱ توسط انجمن مکانیک خاک و مهندسی پی (ژئوتکنیک) ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران