پنجمین کنفرانس مدیریت سرآمدی و کیفیت

پنجمین کنفرانس مدیریت سرآمدی و کیفیت

5th International Conference on Excellence Management and Quality

پنجمین کنفرانس مدیریت سرآمدی و کیفیت در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۸۷ تا ۷ مرداد ۱۳۸۷ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


موضوعات و محورهای پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت سرآمدی و کیفیت:

در مسیر سرآمدی: راهکارها و رویکردهای متفاوت
رقابت پذیری: چالش ها، فرصت ها و تهدیدها
مدیریت استراتژیک و مالی در سرآمدی
مدیریت تکنولوژی و نوآوری در سرآمدی
سرآمدی در مدیریت پروژه
کامیابی ها و ناکامی های سرآمدی در ایران
سرآمدی در سازمانهای کوچک و متوسط
بازنگری مدل ها ونقش جوایز در توسعه پایدار
رویکردهای نوین در ارزیابی موسسه های عمومی و خدماتی