اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

1st International Conference on Energy Management and Planning

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۸۵ تا ۳۱ خرداد ۱۳۸۵ توسط موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی و دانشکده فنی دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی