دومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران

دومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران

The Second Iranian Conference on Engineering Electromagnetics (ICEEM 2014 )

دومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۹۲ تا ۱۹ دی ۱۳۹۲ توسط دانشکده مهندسی برق - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - انجمن علمی الکترومغناطیس مهندسی ( اعلام ) ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنفرانس:

- پراکندگی و انتشار امواج الکترومغناطیسی
- اندرکنش امواج الکترومغناطیسی و ماده
- نظریه میدان‌ها و امواج الکترومغناطیسی
- سازگاری و تداخل الکترومغناطیسی
- روش‌های عددی در الکترومغناطیس
- کاربردهای مهندسی الکترومغناطیس
- مهندسی آنتن و تشعشع کننده‌ها
- مهندسی مایکروویو، امواج میلیمتری زیر میلیمتری (تراهرتز)
- محیط‌های پیچیده الکترومغناطیسی
- سیستم‌های رادار
- اپتیک و فوتونیک
- اندازه‌گیری الکترومغناطیسی
- بیوالکترومغناطیس
- مدارهای فعال و غیر فعال
- جنگ الکترومغناطیسی
- نوآوری‌های الکترومغناطیسی
- موضوع‌های مشابه

 

 

رئیس کنفرانس: مهدی احسانیان مفرد
دبیر علمی: محمد صادق ابریشمیان
دبیر اجرایی: نصرت ا... گرانپایه