اولین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران

اولین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران

The first Iranian Conference on Electromagnetic Engineering (ICEME)

اولین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران در تاریخ ۶ دی ۱۳۹۱ تا ۷ دی ۱۳۹۱ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای علمی کنفرانس:

کمیته علمی از پژوهشگران، صاحبنظران، متخصصین در زمینه مهندسی الکترومغناطیس دعوت می نماید تا مقالات خود را در موضوعات زیر از طریق وب سایت کنفرانس ارسال نمایند:

- پراکندگی و انتشار امواج الکترومغناطیس
- اندرکنش بین امواج الکترومغناطیس و ماده
- نظریه میدانها و امواج الکترومغناطیس
- سازگاری و تداخل الکترومغناطیسی
- روش های عددی در الکترومغناطیس
- کاربردهای مهندسی الکترومغناطیس
- مهندسی آنتن و تشعشع کننده ها
- مهندسی مایکروویو ، امواج میلیمتری و زیر میلی متری (تراهرتز)
- محیط های پیچیده الکترو مغناطیسی (متامتریال و محیط های مختلط)
- سیستم های رادار
- اپتیک و فوتونیک
- اندازه گیری الکترومغناطیسی
- بیو الکترومغناطیس
- مدارهای فعال و غیر فعال
- جنگ الکترومغناطیس
- نوآوری های الکترومغناطیسی