دومین همایش سراسری طب اورژانس

دومین همایش سراسری طب اورژانس

2nd Iranian Congress on Emergency Medicine

دومین همایش سراسری طب اورژانس در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۸۶ تا ۱۰ خرداد ۱۳۸۶ توسط انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش سراسری طب اورژانس