اولین همایش زلزله و سبک سازی

اولین همایش زلزله و سبک سازی

1st International Congress on Earthquake and Lightweight Construction

اولین همایش زلزله و سبک سازی در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۸۴ تا ۱۱ مهر ۱۳۸۴ توسط دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم در شهر قم برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش زلزله و سبک سازی