چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

4th Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment

چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۸۴ تا ۶ اسفند ۱۳۸۴ توسط دانشگاه تربیت مدرس در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران