چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

4th Iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering

چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۹۱ تا ۹ شهریور ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد در شهر گناباد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران