سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

3rd Iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering

سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۰ تا ۲۴ تیر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد در شهر گناباد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران