بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

20th Iranian Conference on Electric Engineering

بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران در تاریخ ۲۶ اردبهشت ۱۳۹۱ تا ۲۸ اردبهشت ۱۳۹۱ توسط دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران