نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

19th Iranian Conference on Electric Engineering

نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران