شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

16th Iranian Conference on Electric Engineering

شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط دانشگاه تربیت مدرس در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران