پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

15th Iranian Conference on Electric Engineering

پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۶ تا ۲ اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران