چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

14th Iranian Conference on Electric Engineering

چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران در تاریخ ۲۶ اردبهشت ۱۳۸۵ تا ۲۸ اردبهشت ۱۳۸۵ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران