سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

13th Iranian Conference on Electric Engineering

سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۴ تا ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۴ توسط دانشگاه زنجان در شهر زنجان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران