دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

12th Iranian Conference on Electric Engineering

دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۴ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۴ توسط دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران